Vrste odpadkov

Seznam odpadkov, ki jih zbiramo v podjetju Ekosan d.o.o.

Ministrstvo za okolje in prostor (ARSO) je podjetju EKOSAN d.o.o. izdalo naslednja dovoljenja:

 

Podjetje EKOSAN d.o.o. ima dovoljenje za zbiranje naslednjih odpadkov:

Nenevarni odpadki

16 01 12 Zavorne obloge, ki niso navedene v 16 01 11
16 01 16 Rezervoarji za utekočinjen plin
16 01 17 Železne kovine
16 01 18 Barvne kovine
16 01 19 Plastika
16 01 20 Steklo
16 08 01 Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen 16 08 07)
16 08 03 Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo prehodne kovine ali njihove spojine, ki niso navedeni drugje
19 08 09 Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti
19 09 04 Izrabljeno aktivno oglje
20 01 25 Jedilno olje in masti

Nevarni odpadki

03 02 01* Nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa
03 02 04* Anorganska sredstva za zaščito lesa
03 02 05* Druga sredstva za zaščito lesa, ki vsebujejo nevarne snovi
05 01 05* Razlita nafta
06 03 15* Kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine
06 05 02* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
06 13 02* Izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)
06 01 01* Žveplova in žveplasta kislina
06 01 02* Klorovodikova kislina
06 01 04* Fosforjeva in fosforasta kislina
06 01 05* Dušikova in dušikasta kislina
06 01 06* Druge kisline
06 02 03* Amonijev hidroksid
07 01 01* Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
07 01 03* Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 01 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 01 10* Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 01 11* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
07 02 01* Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
07 02 03* Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 02 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 02 08* Drugi ostanki iz destilacij in reakcij
07 02 09* Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 02 10* Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 02 11* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka
07 02 14* Odpadki aditivov, ki vsebujejo nevarne snovi
07 02 16* Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone
07 03 01* Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
07 03 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 05 03* Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 05 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 05 07* Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij
07 05 08* Drugi ostanki iz destilacij in reakcij
07 05 09* Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 05 10* Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 05 11* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
07 05 13* Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
07 06 01* Vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 07 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 07 08* Drugi ostanki iz destilacij in reakcij
08 01 11* Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 01 13* Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 01 15* Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 01 17* Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 01 19* Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve in lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 01 21* Odpadki sredstev za odstranjevanje barv ali lakov
08 03 12* Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi
08 03 14* Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi
08 03 17* Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi
08 04 09* Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 04 11* Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 04 13* Vodni mulji, ki vsebujejo lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 04 15* Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 04 17* Smolno olje (kolofonija)
08 05 01* Odpadni izocianati
09 01 01* Raztopine razvijalcev in aktivatorjev na vodni osnovi
09 01 02* Raztopine razvijalcev za ofsetne plošče na vodni osnovi
09 01 03* Razvijalci na osnovi topil
09 01 04* Fiksirne raztopine
09 01 05* Belilne in belilno-fiksirne raztopine
10 01 04* Elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na kurilno olje
11 01 16* Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov
11 01 98* Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
12 01 06* Mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene (razen emulzij in raztopin)
12 01 07* Mineralna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij in raztopin)
12 01 08* Strojne emulzije in raztopine, ki vsebujejo halogene
12 01 09* Strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov
12 01 10* Sintetična strojna olja
12 01 12* Izrabljeni voski in masti
12 01 14* Strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi
12 01 16* Odpadki iz peskanja, ki vsebujejo nevarne snovi
12 01 18* Kovinski mulj (mulj iz brušenja, honanja in lepanja), ki vsebuje olje
12 01 19* Lahko biorazgradljiva strojna olja
12 01 20* Izrabljena brusilna telesa in brusilni material, ki vsebujejo nevarne snovi
12 03 01* Pralne tekočine na vodni osnovi
12 03 02* Odpadki iz razmaščevanja s paro
13 01 01* Hidravlična olja, ki vsebujejo PCB
13 01 04* Klorirane emulzije
13 01 05* Neklorirane emulzije
13 01 09* Mineralna klorirana hidravlična olja
13 01 10* Mineralna neklorirana hidravlična olja
13 01 11* Sintetična hidravlična olja
13 01 12* Lahko biorazgradljiva hidravlična olja
13 01 13* Druga hidravlična olja
13 02 04* Mineralna klorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
13 02 05* Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
13 02 06* Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
13 02 07* Lahko biorazgradljiva motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
13 02 08* Druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
13 03 01* Izolirna olja in olja za prenos toplote, ki vsebujejo PCB
13 03 06* Mineralna klorirana izolirna olja in olja prenos toplote, ki niso navedena v 13 03 01
13 03 07* Mineralna neklorirana olja za izolacijo in prenos toplote
13 03 08* Sintetična izolirna olja in olja za prenos toplote
13 03 09* Lahko biorazgradljiva izolirna olja in olja za prenos toplote
13 03 10* Druga izolirna olja in olja za prenos toplote
13 04 01* Kalužna (ladijska) olja iz plovbe po celinskih plovnih poteh
13 04 02* Kalužna (ladijska) olja iz odtočnih kanalov na pomolih
13 04 03* Kalužna (ladijska) olja iz druge plovbe
13 05 01* Trdne snovi iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode
13 05 02* Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 03* Mulji iz lovilcev olj
13 05 06* Olje iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 07* Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 08* Mešanice odpadkov iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode
13 07 01* Kurilno olje in dizelsko gorivo
13 07 02* Bencin
13 07 03* Druga goriva (vključno z mešanicami)
14 06 02* Druga halogenirana topila in mešanice topil
14 06 03* Druga topila in mešanice topil
14 06 04* Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila
14 06 05* Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila
15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
15 01 11* Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklep (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami
15 02 02* Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi
16 01 07* Oljni filtri
16 01 08* Sestavine, ki vsebujejo živo srebro
16 01 09* Vsebine, ki vsebujejo PCB
16 01 10* Eksplozivne sestavine (npr. zračne blazine)
16 01 11* Zavorne obloge, ki vsebujejo azbest
16 01 13* Zavorne tekočine
16 01 14* Tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi
16 01 21* Nevarne sestavine, ki niso navedene v 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14
16 02 09* Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB
16 02 15* Nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme
16 03 03* Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
16 03 05* Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
16 05 06* Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z mešanicami laboratorijskih kemikalij
16 05 07* Zavržene anorganske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
16 05 08* Zavržene organske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
16 06 01* Svinčeve baterije
16 06 06* Ločeno zbrani elektroliti iz baterij in akumulatorjev
16 07 08* Odpadki, ki vsebujejo olje
16 07 09* Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi
16 08 02* Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne kovine ali njihove spojine
16 08 05* Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo fosforjevo kislino
16 08 07* Izrabljeni katalizatorji, onesnaženi z nevarnimi snovmi
16 10 01* Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi
16 10 03* Vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi
19 01 10* Izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov
19 01 11* Ogorki in žlindra, ki vsebujejo nevarne snovi
19 01 13* Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi
19 01 15* Kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi
19 02 04* Pomešani odpadki, ki vsebujejo vsaj en nevarni odpadek
19 02 11* Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
19 03 04* Odpadki, označeni kot nevarni, delno stabilizirani, razen 19 03 08
19 03 06* Odpadki, označeni kot nevarni, solidificirani
19 07 02* Izcedne vode, ki vsebujejo nevarne snovi, z odlagališč
19 08 06* Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov
19 08 07* Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov
19 08 08* Odpadki, ki vsebujejo težke kovine, iz membranskih sistemov
19 08 10* Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki niso navedene v 19 08 09
19 08 11* Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi
19 08 13* Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi
19 12 06* Les, ki vsebuje nevarne snovi
19 13 01* Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije tal
20 01 13* Topila
20 01 14* Kisline
20 01 15* Alkalije
20 01 26* Olje in masti, ki niso navedeni v 20 01 25
20 01 27* Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 29* Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 33* Baterije in akumulatorji, navedeni v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, in nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije
20 01 37* Les, ki vsebuje nevarne snovi

Seznam odpadkov je bil vzpostavljen z Odločbo Sveta 94/904/ES, ta pa je bil nadomeščen z Odločbo Komisije 2000/532/ES. Različne vrste odpadkov na seznamu so v celoti določene s šestmestno številčno kodo za odpadek. Vsi odpadki na seznamu odpadkov, ki so označeni z zvezdico (*), se štejejo za nevarne odpadke v skladu z Direktivo 2008/98/ES, razen če se uporablja 20.člen navedene direktive. Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni, so natančno opredeljene v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES.

Scroll to Top