Podjetje EKOSAN d.o.o. ima dovoljenje MOP Agencija RS za okolje - ZBIRALCI ODPADKOV pod št. 35469-99/2011-3. Naša dejavnost vključuje zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov, ki nastajajo v industrijskih objektih, proizvodnih in storitvenih dejavnostih ter nevarne odpadke iz gospodinjstev. Odpadke zbiramo na območju celotne Slovenije, zbrane odpadke pa odpeljemo v svoj center za ravnanje z odpadki, za kar imamo tudi dovoljenje ARSO kot zbiralci.

EKOSAN d.o.o.

Zbiranje odpadkov se z našimi pogodbenimi strankami izvaja v dogovorjenih terminih ali po posameznem naročilu. Na voljo imamo lasten avtopark ter usposobljene in fleksibilne kadre na terenskem delu. Našim pogodbenim strankam zagotavljamo reden in zanesljiv prevzem odpadkov v skladu z okoljevarstveno zakonodajo.

Dejavnosti, v katerih prevzemamo odpadke, so pretežno avtoservisi, avtoličarstva, avtokleparske delavnice, čistilne naprave, gostinstva, mizarstva ter ostale obrti. Odpadki, ki nastajajo v teh dejavnostih, se delijo na nevarne odpadke in nenevarne odpadke; nevarni odpadki zahtevajo strožji režim nadzora kot nenevarni odpadki, saj predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi. Zaradi tega jih je potrebno zbirati, odlagati, predelati ali uničiti ločeno od ostalih odpadkov. Nevarni odpadki imajo eno ali več nevarnih lastnosti, ki so zdravju in/ali okolju škodljive (npr. vnetljivost, dražljivost, strupenost, mutagenost, oksidativnost, infektivnost, idr.). Obvezna ravnanja z nevarnimi odpadki določa Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS, št. 37/15).

EKOSAN d.o.o.

Najpogostejši nevarni odpadki so:

- oljni filtri
- PE oljna embalaža
- akumulatorji
- odpadne barve in laki
- embalaža barv in lakov
- zaoljene čistilne krpe
- zračni filtri
- odbrusni prah, ki vsebuje nevarne snovi
- motorna olja
- odpadna topila in redčila
- odpadna hladilna tekočina
- odpadna zavorna tekočina
- druga goriva vključno z mešanicami
- odpadna olja pomešana z vodo
- mulji iz lakirnic
- mulji iz lovilcev olj
- odpadno kurilno olje in dizel
- izrabljene strojne emulzije
- odpadni tiskarski tonerji

EKOSAN d.o.o.

Najpogostejši nenevarni odpadki so:

- odpadna avtomobilska plastika
- odpadni odbijači
- odpadni katalizatorji
- železne in barvne kovine
- odpadna stekla
- iztrošeno aktivno oglje
- zavorne obloge
- masti in oljne mešanice
- jedilna olja in maščobe

Celoten seznam odpadkov, za katere ima podjetje EKOSAN d.o.o. dovoljenje zbiranja, si lahko ogledate tukaj.

V Sloveniji so bili z okoljsko zakonodajo postavljeni cilji, s katerimi se skuša obvladovati tok nevarnih odpadkov. Z novimi strateškimi in zakonodajnimi pristopi bo treba v prihodnje slediti zmanjševanju tveganj v celotnem življenjskem ciklu proizvoda, od načrtovanja do ravnanja z odpadki. Ravnanje z nevarnimi odpadki zahteva izpolnjevanje stroge okoljevarstvene zakonodaje, v skladu z direktivami EU. Podjetje EKOSAN d.o.o. je specializirano za dejavnost ravnanja z odpadki s čimer vam omogoča varno in nemoteno delovanje proizvodnje.