EKOSAN podjetje za ekološko sanacijo d.o.o.
Partizanska ulica 11, 2319 Poljčane
Davčna številka: SI 77957636
Matična številka: 5342406000
SKD: E38.220 - Ravnanje z nevarnimi odpadki
IBAN SI56 0311 8100 0002 094 (SKB d.d.)

 

Podjetje EKOSAN d.o.o. je bilo ustanovljeno decembra 1989. leta, s sedežem v Slovenj Gradcu. Leta 1990 smo pričeli izvajati reciklažo zaoljene plastične embalaže, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi. Ta projekt je bil takratni čas naprednejši od ekoloških projektov v Avstriji, ki je vzor za varovanje naravnega okolja v zahodni Evropi.

Od leta 1991 dalje smo se razvijali v zelo težkih razmerah, saj je bilo Ministrstvo za varstvo okolja ustanovljeno šele leta 1995, PRAVILNIK o ravnanju z odpadki pa je bil izdan šele decembra 1998. Razvijali smo se po sistemu malih korakov. EKOSAN d.o.o. ima od leta 1998 lasten skladiščno predelovalni obrat, z vsemi dovoljenji za skladiščenje nevarnih odpadkov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je podjetju izdala naslednja potrdila in dovoljenja:

- ZBIRANJE ODPADKOV pod št. 35469-99/2011-3
- PREDELAVA ODPADKOV pod št. 35472-20/2007-4
- PREVOZ ODPADKOV pod št. 1342
- POSREDOVANJE ODPADKOV pod št. 473

Podjetje EKOSAN d.o.o. nudi individualne rešitve za obrt, industrijo in storitvene dejavnosti, ki so okolju prijazne in učinkovite. Nudimo primerne rešitve glede problematike industrijskih in obrtniških odpadkov; odpadke prevzemamo, določene recikliramo oz. predelamo, nekatere pa posredujemo v nadaljno obdelavo, saj se s tem izkoristijo frakcije z visoko toplotno vrednostjo ali pa se pripravijo odpadki za posamezno področje, ki nadomesti klasičen sežig odpadkov.

Poskrbimo za zbiranje in prevzem nevarnih odpadkov iz industrije in obrti kot so avtomobilski filtri, odpadna olja, laki, barve, topila, akumulatorji, itd. Omogočamo ADR prevoze nevarnih snovi, odvoz odpadkov v obdelavo in sežig ter čiščenje lovilcev olj, maščob, muljev in emulzij. Izvajamo tudi sanacije okolja po ekoloških nesrečah.

Razpolagamo s številnimi vozili, opremo in napravami za čiščenje, prevzem, prevoz, obdelavo in predelavo odpadkov. Izdelujemo načrte o ravnanju z odpadki in optimiziranem gospodarjenju z odpadki ter vodimo elektronsko evidentiranje v sistemu IS odpadki. S svojimi storitvami in celovitimi rešitvami smo prisotni na celotnem območju Slovenije.

Svoje poslovne prostore imamo v Poljčanah, kjer se nahaja sedež podjetja, zbirna centra za ravnanje z odpadki pa se nahajata v Celju ter Šmartnem pri Slovenj Gradcu.

Več informacij o ravnanju z odpadki:
Uredba o odpadkih, Uradni list RS, št. 37/2015

 

Vizija podjetja

Podjetje je na področju, kjer izvaja svoje storitve, verodostojen izvajalec dejavnosti gospodarnega ravnanja z odpadki. Človek ter podjetja s svojimi željami in potrebami so za nas v ospredju, visoko kakovost izvajanja storitev, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu na vseh področjih pa uvrščamo med naše prednostne naloge. Cilj naših dejavnosti je izpolnitev oz. preseganje pričakovanj vseh odjemalcev – zaposlenih, kupcev, dobaviteljev ter ožje in širše družbene skupnosti, ki temelji na dolgoročnem partnerstvu, družbeno odgovornem ravnanju, trajnostnem razvoju in naravnanosti na gospodarski uspeh.

V podjetju se zavedamo, da nam družbena odgovornost (odgovorno podjetništvo) omogoča ohranjanje ekonomske uspešnosti in doseganje poslovnih prednosti z izgrajevanjem ugleda in pridobivanjem zaupanja ljudi, ki sodelujejo z nami.

Zavedamo se, da si naše stranke želijo zanesljivega partnerja z dobrim slovesom, ki je plod naših kakovostnih storitev. Naši dobavitelji si želijo partnerja, ki bo pravočasno poravnaval svoje obveznosti. Okoliška skupnost hoče biti prepričana, da delujemo družbeno in okoljsko odgovorno. Nenazadnje pa si naši zaposleni želijo delati v podjetju, na katerega so ponosni in za katerega vedo, da se ceni njihov prispevek.

Med stalnim partnerskim dialogom s kupcem spoznavamo njegove potrebe. Na osnovi lastnega znanja in izkušenj ter znanja iz drugih dežel prilagajamo naše storitve v skladu z zakoni in predpisi. Visoka kakovost naših storitev, skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu ter družbena odgovornost sodijo med cilje, za katerih dosego si mora prizadevati sleherni sodelavec. Raznovrstnost storitev zahteva skupno orientirano delo, zato so motivirani, inovativni in zadovoljni sodelavci osnova za uspešnost podjetja.

Osnovna usmeritev podjetja je vodenje poslovanja v smislu dobrega gospodarja s pomočjo sistemskih orodji kot so zavedanje okoljskih vplivov iz dejavnosti podjetja, naravnanost na domače trge ter doseganje ciljev z namenom krepitve stabilnosti podjetja na temelju ustvarjanja dobička.

Osnovni cilj poslovanja podjetja je kakovostno opravljanje dejavnosti zbiranja, predelave, posredovanja in prevoza odpadkov s težnjo po doseganju boljših poslovnih rezultatov od konkurenčnih podjetji na področju, kjer podjetja posluje na načine, ki zmanjšujejo tveganja za okolje.

Vodstvo in zaposleni so zavezani za nenehno izboljševanje kakovosti dela in končnega izdelka z uvajanjem novih tehnologij zbiranja, sortiranja, predelave in uničevanja odpadnih surovin ter prilagajati se novo nastalim razmeram. Podjetje je v nenehnem iskanju novih rešitev in izboljšav s ciljem zmanjševanja onesnaženja okolja.

EKOSAN d.o.o.

EKOSAN d.o.o.

EKOSAN d.o.o.

EKOSAN d.o.o.

EKOSAN d.o.o.